Informatie de presa
Data: Tuesday 18 November, 2008, 16:04:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Astăzi, 18 noiembrie 2008, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt a avut loc ședința Colegiului Prefectural Olt. Pe ordinea de zi au fost discutate și analizate următoarele documente:

     1. Acțiunile întreprinse de Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu în respectarea normelor legale de protecție a mediului în anul 2008.
     A prezentat: Comisar Șef Florin Homorean.

     În urma dezbaterilor desfășurate în cadrul Colegiul Prefectural Olt, cu privire la activitatea desfășurată de către Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu, s-au desprins următoarele probleme esențiale referitoare la implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune:
     - personal operativ (comisari) insuficient în raport cu sarcinile legale ce revin organizației;
     - lipsa unui sediu corespunzător desfășurării activităților specifice instituțiilor de protecție a mediului, inclusiv pentru relația cu publicul;
     - lipsa unui dispecerat propriu la care să poată fi anunțate accidentele/incidentele de mediu (în prezent această activitate este asigurată în colaborare cu SGA Slatina);
     - creșterea numărului de surse poluante care nu respectă standardele privind concentrațiile maxime admise la evacuarea de poluanți în mediul înconjurător;
     - nerealizarea de către operatorii economici a investițiilor de mediu impuse prin programele de conformare și/sau planurile de acțiune;
     - neimplicarea publicului interesat în luarea deciziilor privind mediul înconjurător, respectiv reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a planurilor și programelor de dezvoltare regională și locală, a activităților socio-economice.
     Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
     - acțiuni de inspecție și control realizate pe baza unor tematici comune aprobate de autoritățile centrale;
     - acțiuni de inspecție și control comune realizate pentru rezolvarea sesizărilor adresate de cetățenii județului Olt;
     - acțiuni de inspecție și control comune a căror tematică a fost stabilită prin Ordin al Prefectului Județului Olt;
     - achiziționarea unui sediu propriu (spațiul disponibil în prezent în sediul APM Olt este subdimensionat și nu oferă condiții propice pentru activitățile auxiliare, cum ar fi: arhiva, punctul de informare pentru public, etc.);
     - introducerea unei abordări bazate pe evaluarea riscului obiectivelor și activităților controlate în planificarea inspecțiilor și controalelor de mediu, în concordanță cu Recomandarea nr. 331/EC/2001 privind criteriile minime pentru inspecțiile de mediu;
     - instruirea periodică a personalului comisariatului în vederea acumulării de cunoștințe actualizate domeniului de activitate.
     2. Activitatea desfășurată și rezultatele obținute în anul 2008 de către Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Olt în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, monumentelor istorice și siturilor arheologice.
     A prezentat: Director Executiv Dorin Teodorescu.

     Din dezbaterile organizate în cadrul Colegiul Prefectural Olt s-au desprins următoarele aspecte esențiale cu privire la implementarea politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de către Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Olt:
     - neîntocmirea (neactualizarea) Planurilor Urbanistice Generale în localitățile urbane și rurale, având în vedere că în județul Olt din 112 localități doar 54 au PUG-uri elaborate și avizate, acestea fiind necesare pentru avizarea documentațiilor privind monumentele istorice și siturile arheologice;
     - nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor și siturilor arheologice, de către unele primării, nesolicitându-se avizul de specialitate al DCCPCN Olt prin certificatul de urbanism, acolo unde este cazul, atât pentru intervențiile la monumente cât și pentru lucrări care se desfășoară în spațiul de protecție al monumentelor și siturilor arheologice;
     - neîntocmirea documentațiilor specifice pentru clasarea bunurilor culturale mobile, de către muzeele din județ precum și pentru acreditarea acestora;
     - lipsa sistemelor de securitate (alarme) la muzeele din județ, precum și la lăcașurile de cult, motivate de către autoritățile locale prin lipsa fondurilor;
     - dificultăți cu Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt privind preluarea hărților digitale la nivel de județ, necesare în vederea delimitării GPS a monumentelor și siturilor arheologice.
     Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
     - îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale în vederea conștientizării populației cu privire la protejarea patrimoniului cultural național;
     - accesarea fondurilor europene prin realizarea de proiecte ale autorităților publice locale în vederea reabilitării și restaurării monumentelor istorice;
     - intensificarea numărului de verificări în județ în ceea ce privește starea de conservare a monumentelor istorice și siturilor arheologice, zonele de protecție ale acestora;
     - intensificarea numărului de deplasări în județ în vederea inventarierii obiectelor susceptibile de patrimoniu aflate la cultele religioase precum și verificarea inventarelor muzeelor din județ;
     - achiziționarea unui imobil în care să-și desfășoare activitatea proprie instituția, având în vedere că din trimestru III 2002 DCCPCN Olt își are sediul într-un spațiu pentru care se plătește chirie.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=92