Informație de presă
Data: Monday 25 January, 2016, 15:12:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Instituția Prefectului – Județul Olt, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială și Asociația OvidiuRo, a organizat astăzi o sesiune județeană de informare a primarilor și a directorilor de grădiniță asupra modului de implementare a programului național reglementat prin Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

     Astfel, conform actului normativ, „în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale“.
     Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
     a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent - copiii pot fi înscriși la grădiniță și înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
     b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale metodologiei de înscriere în învățământul primar;
     c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
     Stimulentul educațional se acordă, la cerere, unuia dintre părinți, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
     Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de prezenta lege.
     Conform Legii nr.248/2015, prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate. Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță:
     a) absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. În caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale;
     b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.
     Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.
     Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. În cazul în care se constată una dintre situațiile prevăzute mai sus, acordarea stimulentului educațional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.
     Totodată, prefectul județului Olt a transmis autoritățiilor publice locale o serie de măsuri privind:
  1. Siguranța în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar;
  2. Elaborarea și emiterea/adoptarea actelor administrative în conformitate cu prevederile;
  3. Respectarea prevederilor Legilor fondului funciar.

     În domeniul afacerilor europene au fost comunicate autorităților locale următoarele:
  1. Catalogul surselor de finanțare întocmit de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru;
  2. Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anii 2015 - 2016, actualizat – Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=494