Informatie de presa
Data: Friday 30 March, 2012, 13:56:
Topic: Știri


      Informație de presă

     Ședința de Dialog civic de astăzi, 29.03.2012, orele 11:00, de la Instituția Prefectului județul Olt, s-a desfășurat în prezența domnului prefect Leonid MOISIU, având pe ordinea de zi:
      Finanțarea serviciilor de asistență medicală prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt pentru pensionari și alte categorii de persoane vărstnice în anul 2012.

     Materialul ședinței a fost prezentat de către doamna Ortansa Ciobanu, medic șef în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Olt.
      Având în vedere prevederile HGR nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 și ale Ordinului MS/CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a HGR nr. 1389/2010, CAS Olt a procedat la contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și unele materiale sanitare, dispozitive medicale în ambulatoriu în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate.
      În acest sens, prin Decizia nr. 1/03.01.2012 emisă de Președintele-Director General al CAS Olt, au fost stabilite componența și atribuțiile Comisiilor de contractare pe fiecare domeniu de asistență medicală și Comisiei de soluționare a contestațiilor.
     Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală s-a desfășurat în luna ianuarie 2012, după cum urmează:
    • Pentru furnizorii care la data de 31.12.2011 se aflau în relație contractuală cu CAS Olt, contractele pentru anul 2011 s-au prelungit prin acordul părților până la data de 31.12.2012, prin acte adiționale.
    • Pentru furnizorii care nu se aflau în relație contractuală cu CAS Olt la data de 31.12.2011, au fost încheiate contracte cu valabilitate până la 31.12.2012.
     Termenul maxim de depunere a cererilor și documentelor necesare încheierii actelor adiționale/contractelor de către furnizori a fost 16.01.2012, iar termenul de finalizare a procesului de contractare 31.01.2012.
     În ceea ce privește asistența medicală spitalicească, s-au primit și înregistrat 6 cereri însoțite de documentația necesară încheierii contractelor de furnizare servicii medicale spitalicești (investigații paraclinice 5) pentru anul 2012, din partea Spitalelor de Urgență Slatina, Orățenesc Balș, Municipal Caracal, Orășenesc Corabia, Pneumoftiziologie Scornicești și Psihiatrie Cronici Schitu.
     La contractarea serviciilor medicale spitalicești s-au avut în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinație la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unitățile sanitare cu paturi, conform art. 6(1) din anexa 17 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.723/950/2011.
     Valoarea investigațiilor paraclinice a fost stabilită pe baza punctajului obținut de unitățile  sanitare cu paturi, prin înmulțirea valorii punctului obținut în ambulatoriu pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, separat pentru laboratoarele de analize medicale și laboratoarele de radiologie și imagistică medicală, conform normelor metodologice, rezultând 1.639.738,46 lei.
     La discuții, domnul Dinuță Spiridon, reprezentant al persoanelor vârstnice, a apreciat materialul prezentat ca bine documentat, ușor de înțeles și s-a interesat de modul în care se face aprovizionarea farmaciilor cu medicamente. Doamna Ortansa Ciobanu a dat lămuriri în acest sens: casele de asigurări de sănătate contractează și decontează contravaloarea medicamentelor eliberate cu și fără contribuție personală eliberate de farmaciile cu care se află în relație contractuală, în limita fondurilor aprobate cu această destinație. Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinație se defalchează pe trimestre și pe luni.
     În încheiere, domnul prefect Leonid Moisiu a mulțumit celor prezenți pentru participare.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=253