Comunicat de presa
Data: Tuesday 30 June, 2009, 18:44:
Topic: Știri


      Informaţie de presă

     Astăzi, 30 iunie 2009, cu începere de la orele 12:00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, a avut loc şedinta Colegiului Prefectural.

      Şedinţa a fost deschisă de domnul Daniel Şarpe prefectul judeţului Olt, care după o scurtă introducere a acordat cuvântul domnului Marius Oprescu, directorul coordonator al Serviciului de Gospodărire a Apelor Olt, care a prezentat materialul „Acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute în anul 2009 de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt şi Sistemul Hidrotehnic Olt în gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă, protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi în apărarea împotriva inundaţiilor”.
      În urma dezbaterilor desfăşurate în cadrul Colegiul Prefectural Olt, cu privire la activitatea desfăşurată de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, s-au desprins următoarele probleme esenţiale referitoare la implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune:
     - subdimensionare pe linie de personal şi dotări în raport cu cerinţele tot mai mari şi complexe din teritoriu;
     - implementarea la nivelul cerinţelor UE a mecanismelor de management tehnico-economic în domeniul apelor este încă nefinalizată;
     - modernizarea doar parţială a dotărilor şi echipamentelor necesare intervenţiilor şi monitoringului în domeniul apelor;
      - actualizarea parţială şi incompletă a cadrului metodologic şi normativ; insuficienta corelare a acestuia cu legislaţia din domeniul apelor armonizată cu legile europene;
      - corelarea legislaţiei apelor cu legislaţia din alte domenii instituţionale conexe este încă nefinalizată;
      - modalităţi de sancţionare insuficient de bine proporţioate cu nivelul abaterilor de la legislaţie.
      Pentru îmbunătăţirea activităţii se va acţiona în următoarele direcţii:
      - elaborarea într-o formă unitară a tuturor Planurilor de apărăre împotriva inundaţiilor, prin definiţia cotelor de apărare şi a pragurilor critice la gheţuri, continuarea studiilor topografice şi hidrologice pentru reactualizarea benzilor inundabile şi a profilelor sectoarelor îndiguite a cursurilor de apă;
      - curăţirea albiilor cursurilor de ape de depozite necontrolate de gunoaie, de vegetaţia crescută spontan;
      - recalibrarea albilor pârurilor Iminog, Dârjov, Chiara, Teslui, Gemărtălui şi Horezu, pe anumite secţiuni în vederea asigurării unor secţiuni optime de scurgere a viiturilor;
      - cumpărarea de mopede pentru supravegherea mai atentă a digurilor şi a celorlalte lucrări hidrotehnice, accesul fiind mai uşor, consumul de carburanţi mai redus;
      - achiziţionarea de trailer de 40 tone având în vedere că cel existent nu mai poate circula pe drumurile publice fără a ne crea probleme a unui buldozer S1500 sau S1501 şi a unei autobasculante având în vedere volumul mare de terasamente;
      - casarea materialelor de la stocuri pentru situaţii de urgenţă a căror termen este depăşit cu ani buni.
     În urma dezbaterilor desfăşurate în cadrul Colegiul Prefectural Olt, cu privire la activitatea desfăşurată de către Sistemul Hidrotehnic Olt, s-au desprins următoarele probleme esenţiale referitoare la implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune:
      - dotarea tehnică cu utilaje de intervenţie în caz de necesitate învechite, uzate fizic şi moral şi insuficiente în raport cu normativele de dotare;
      - personal tehnic de specialitate şi personal muncitor redus pentru exploatarea infrastructurii de gospodărire a apelor;
      - grad redus, aproape inexistent în autonomia financiară;
      - deficienţe de comunicare între centru şi teritoriu la nivelul serviciilor corespondente;
      - lipsa alocaţiilor bugetare pentru reparaţii curente şi capitale a mijloacelor fixe din infrastructura de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
      - plafonarea veniturilor cu implicaţii în asigurarea fondurilor de întreţinere prin menţinerea tarifelor pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor la cote scăzute şi sub inflaţie conduce la scăderea încasărilor.
      Pentru îmbunătăţirea activităţii se va acţiona în următoarele direcţii:
      - începerea acţiunii de delimitare a albiilor minore şi de stabilire a domeniului public al statului administrat de A.N. „Apele Române”;
      - îndesirea sistemului automat şi clasic de monitorizare a fenomenelor hidro meteo din spaţiul hidrografic Vedea – Călmăţui;
      - instruirea periodică a personalului tehnic în vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul de activitate;
      - simplificarea procedurilor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărirea apelor;
      - definitivarea schemei cadru de amenajare a bazinului hidrografic şi a Strategiei de Management al Riscului la Inundaţii.(programata a se realiza in anul 2014).
     Probleme care necesită intervenţia nivelului central:
      - declararea de interes naţional a tuturor lucrărilor de investiţii cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, astfel ca procesul de expropriere a terenurilor ce urmează a fi ocupate de lucrări să fie cât mai scurt şi fără tergiversări nesfârşite create de proprietarii de teren;
      - stabilirea metodologiei si a planului de acţiune pentru delimitarea patrimoniului public al statului administrat de Administraţia Naţională „Apele Române”;
      - regândirea sistemului de asigurare a surselor de finanţare a programelor de întreţinere şi exploatare a infrastructurii din domeniul gospodăririi apelor.
     Prin Hotărârea nr. 6/2009 a Colegiului Prefectural Olt au fost aprobate rapoartele şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru realizarea Programului de dezvoltare economico-socială a judeţului Olt pe anul 2009, decătre Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt şi Sistemul Hidrotehnic Olt.


Acest articol este trimis de Instituşia Prefectului - Judeşul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=151