Informatie de presa
Data: Friday 01 May, 2009, 09:36:
Topic: Știri


      Informaţie de presă

     Astăzi, 30 aprilie 2009 la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural.

     Şedinţa a fost deschisă de domnul subprefect Adrian Pop, care după o scurtă introducere a acordat cuvântul domnului inspector general Carol Kovacs al I.S.J. Olt care a prezentat următorul material:
     Acţiunile întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt în desfăşurarea procesului de învăţământ. Stadiul execuţiei lucrărilor de investiţii, consolidări, reabilitări şi asigurarea utilităţilor finanţate din fonduri bugetare şi fonduri externe. Măsuri pentru finalizarea lucrărilor de investiţii aprobate în anul 2009.
      În urma dezbaterilor desfăşurate în cadrul Colegiului Prefectural Olt, cu privire la activitatea desfăşurată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, s-au desprins următoarele probleme esenţiale referitoare la implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune:
- cadru restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice;
- dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unele unităţi şcolare din mediul rural;
- reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor manageri şi a unor cadre didactice;
- existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la examenele naţionale;
- rată încă ridicată a absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele cu populaţie de etnie romă şi în cele din zone defavorizate (sărăcie, distanţe etc.);
- insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala în unele comunităţi;
- insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor cadre didactice şi manageri în vederea obţinerii de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;
- insuficienta implicare a comunităţii şi organelor locale pentru asigurarea condiţiilor sociale necesare stabilităţii cadrelor didactice în mediul rural;
- lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi;
- existenţa unor unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare;
- derularea unui număr mic de proiecte pentru grupurile dezavantajate;
- absenţa fondurilor pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare, reparaţii capitale, consolidări şi a obiectivelor de investiţii la unităţile şcolare din judeţul Olt la lucrările în continuare;
- absenţa unui program privind dotarea cu mobilier şcolar;
- pierderea unor spaţii de învăţământ datorită revendicărilor.
     Pentru îmbunătăţirea activităţii se va acţiona în următoarele direcţii:
- descentralizarea sistemului de finanţare către centrele bugetare din judeţul Olt;
- accesarea de către unităţile şcolare şi unităţile administrativ-teritoriale de care aparţin acestea a fondurile de finanţare externă în vederea reabilitării unităţilor de învăţământ;
- identificarea soluţiilor de finanţare pentru continuarea lucrărilor care se afla în diferite faze de execuţie;
- reducerea, până la eliminare, a numărului de neşcolarizaţi;
- atragerea de fonduri pentru acordarea de facilitaţi elevilor cu rezultate deosebite, celor cu deficienţe şi celor proveniţi din familii cu venituri scăzute;
 - sprijinirea autonomiei şcolilor în organizarea de activităţi educative care să corespundă specificului cerinţelor elevilor şi nevoilor de educaţie;
 - îmbunătăţirea activităţilor de predare-învăţare în şcolile din mediul rural prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural;
 - informarea periodică şi ritmică a personalului didactic cu legislaţia, comunicările, notificările şi instrucţiunile pe linia dezvoltării profesionale prin asigurarea fluxului operaţional şi eficientizarea comunicării.
      Probleme care necesită intervenţia nivelului central:
- asigurarea fondurilor pentru finanţarea lucrărilor investiţionale ale căror proceduri de achiziţie au fost demarate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, de Consiliile Locale şi a campusurilor şcolare;
- asigurarea fondurilor necesare pentru dotarea cu mobilier şcolar.
      În continuare, domnul subprefect Adrian Pop a acordat cuvântul pentru prezentarea materialului din partea Direcţiei Sanitar–Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, doamnei doctor Cojocaru Neli.
      Materialul a constat în expunerea activităţii DSVSA Olt pe anul 2009 în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
      În urma dezbaterilor desfăşurate în cadrul Colegiul Prefectural Olt, cu privire la activitatea desfăşurată de către Direcţia Sanitar–Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, s-au desprins următoarele probleme esenţiale referitoare la implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune:
- lipsa sediilor şi a dotărilor cu logistica necesară pentru Circumscripţiile Sanitare Veterinare Zonale şi Circumscripţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe teritoriul judeţului Olt;
- personal insuficient în raport cu volumul şi complexitatea sarcinilor;
- lipsa fondurilor necesare mediatizării cadrului legal şi a normelor comunitare cu impact asupra cetăţenilor în special a celor din mediul rural;
- complexitatea decizională generată de apariţia unor probleme de tip nou pentru care nu există practică în domeniu;
- capacitatea redusă de reacţie a instituţiei la transformările structurale rezultate din complexul proces de integrare, generată de pregătirea unilaterală a angajaţilor;
- efectuarea vaccinării de necesitate pentru pesta porcina clasică pentru a evita apariţia unor noi focare de boala;
- rezistenţa la schimbare datorată factorului uman (mentalitate, tradiţie, cultură).
     Pentru îmbunătăţirea activităţii se va acţiona în următoarele direcţii:
- intensificarea acţiunilor de verificare a operatorilor economici privind respectarea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;
- reorganizarea structurii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, astfel încât să existe un număr mai mare de medici veterinari oficiali zonali, care să cuprindă în aria de activitate un număr mai mic de localităţi.
      Au fost identificate următoarele probleme care necesită intervenţia nivelului central:
- asigurarea unui număr de 29 specialişti pentru Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, instruiţi şi acreditaţi de către Laboratoarele de referinţă: Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti, conform Memoriului tehnic nr. 1162/07.01.2009 înaintat Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- achiziţionarea mobilierului de laborator pentru Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt conform Notei de fundamentare privind achiziţionarea meselor suport aparatură nr. 1494/13.04.2009 înaintată Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
     La final s-au luat în discuţie câteva probleme punctuale legate de pericolul unei epidemii de gripă porcină şi eventuale soluţii pentru evitarea ei.


Acest articol este trimis de Instituşia Prefectului - Judeşul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=137