Informatie de presa
Data: Wednesday 17 December, 2008, 12:00:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Astăzi, 16 decembrie 2008, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt a avut loc ședinta Colegiului Prefectural în prezența domnului Subprefect Marin Grigore.

     La ordinea de zi au fost discutate și analizate următoarele documente:
     1. Acțiunile întreprinse și rezultatele obținute în anul 2008 de către Sistemul Hidrotehnic Olt în gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă, protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și în apărarea împotriva inundațiilor.
     A prezentat: Director Ion Mazilu Mutu.

     În urma dezbaterilor desfășurate în cadrul Colegiul Prefectural Olt, cu privire la activitatea desfășurată de către Sistemul Hidrotehnic Olt, s-au desprins următoarele probleme esențiale referitoare la implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune:
     - dotarea tehnică cu utilaje de intervenție, în caz de necesitate, învechite, uzate fizic și moral și insuficiente în raport cu normativele de dotare;
     - personal tehnic de specialitate și personal muncitor pentru exploatarea infrastructurii de gospodărire a apelor, insuficient;
     - lipsa personalului muncitor de exploatare a barajelor de categoria C și D din administrarea terților; - lipsa alocațiilor bugetare pentru reparații curente și capitale a mijloacelor fixe din infrastructura de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
     Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
     - încheierea procesului de delimitare a albiilor minore și de stabilire a domeniului public al statului administrat de A.N. "Apele Române”;
     - îndesirea sistemului automat și clasic de monitorizare a fenomenelor hidro-meteo din spațiul hidrografic Vedea – Călmățui;
     - instruirea periodică a personalului tehnic în vederea actualizării cunoștințelor din domeniul de activitate;
     - definitivarea schemei cadru de amenajare a bazinului hidrografic și a Strategiei de Management al Riscului la Inundații.
     Probleme care necesită intervenția nivelului central:
     - declararea de interes național a tuturor lucrărilor de investiții cu rol de apărare împotriva inundațiilor, realizate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în această situație procesul de expropriere a terenurilor ce urmează a fi ocupate de lucrări să fie cât mai scurt și fără tergiversări nesfîrșite întreprinse de proprietarii de teren.
     2. Activitatea desfășurată de către Serviciul Control Calitate Lucrări de Construcții Olt și măsurile adoptate pentru asigurarea calității construcțiilor și disciplinei în construcții în anul 2008.
     A prezentat: Inspector Mircea Gălățeanu.

     Din dezbaterile organizate în cadrul Colegiul Prefectural Olt s-au desprins următoarele aspecte esențiale cu privire la implementarea politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de către Serviciul Control Calitate Lucrări de Construcții Olt:
     - necunoașterea legislației ce reglementează activitatea în construcții cu repercusiuni asupra rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare a construcției;
     - intrarea pe piața construcțiilor a unor societăți cu o slabă dotare tehnică, fără personal de specialitate;
     - neinformarea cetățenilor de către administrațiile publice locale asupra modificărilor legislative apărute;
     - personal insuficient pentru activitatea de control și urmărire a activităților din construcții;
     - dotarea insuficientă privind mijloacele de transport.
     Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
     - modernizarea sistemului informațional la nivel national;
     - instruirea organelor de specialitate ale administrației publice locale, în special din mediul rural, în vederea aplicării unitare a actelor normative în domeniul autorizării și urmăririi executării lucrărilor de construcții;
     - o mai buna colaborare cu serviciile publice deconcentrate.
     Prin Hotărârea nr. 12/2008 a Colegiului Prefectural Olt au fost aprobate rapoartele și acțiunile ce au fost întreprinse pentru realizarea Programului de dezvoltare economico-socială a județului Olt pe anul în curs, de către Sistemul Hidrotehnic Olt și Serviciul Control Calitate Lucrări de Construcții Olt.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=101